Korisne informacije

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

Postupak otvaranja vlasničkog računa

Kupovinu ili prodaju hartija od vrednosti na organizovanom tržištu, sva pravna i fizička lica mogu da obavljaju isključivo preko posrednika, sa kojima se zaključuje Ugovor o brokerskim poslovima i Ugovor o otvaranju i vođenju računa hartija od vrednosti.

Dokumentacija neophodna za otvaranje vlasničkog računa za domaća lica

Fizička lica:
 • Važeći lični dokument (lična karta, pasoš)
 • Kartica (ugovor) namenskog računa za kupovinu/prodaju akcija (ako klijent ne poseduje namenski račun za trgovanje hartijama od vrednosti, potrebno je prvo da potpiše ugovor sa brokerskom kućom, nakon čega u banci otvara neophodne račune za trgovanje).
Pravna lica:
 • Rešenje iz APR-a
 • Rešenje o PIB-u
 • OP obrazac
 • Karton depo potpisa
 • Važeća lična karta ovlašćenog lica za zastupanje
 • Ugovor namenskog računa za kupovinu/prodaju akcija (ako klijent ne poseduje namenski račun za trgovanje hartijama od vrednosti, potrebno je prvo da potpiše ugovor sa brokerskom kućom, nakon čega u banci otvara neophodne račune za trgovanje).

Dokumentacija neophodna za dobijanja PIB-a za strana lica

Da bi lice sa nerezidentnim statusom trgovalo sa hartijama od vrednosti potrebno je da se registruje kod poreske uprave i dobije poreski identifikacioni broj (PIB).Potrebno je da obezbediti poreskog punomoćnika, fizičko lice, sa srpskim državljanstvom koje će u ime i za račun nerezidenta podnositi dokumenta poreskoj upravi ili primati dokumenta od poreske uprave i plaćati porez u ime i za račun nerezidenta.

Fizička lica:
 • Overena fotokopija pasoša ili lične karte
 • Kod notara overeno ovlašćenje za poreskog punomoćnika
 • Dokaz zbog čega je potrebno izdati PIB (ugovor sa brokerskom kućom o posredovanju,vođenju i otvaranju računa)
Pravna lica:
 • Izvod o upisu u odgovarajući registar privrednih subjekata (original i overen prevod od strane ovlašćenog tumača)
 • Kod notara overeno ovlašćenje za poreskog punomoćnika
 • Dokaz zbog čega je potrebno izdati PIB (ugovor sa brokerskom kućom o posredovanju,vođenju i otvaranju računa)

Dokumentacija neophodna za otvaranje vlasničkog računa za strana lica

Nakon dobijanja PIB-a nephodno je otvaranje računa hartija od vrednosti, a za to je potrebno:

Fizička lica:
 • Overena fotokopija pasoša ili lične karte
 • PIB
 • Ugovor sa poslovnom bankom sa teritorije Republike Srbije o otvaranju namenskog računa trgovanje
Pravna lica:
 • Izvod o upisu u odgovarajući registar privrednih subjekata i ostale izvode ukoliko prestavljaju posebne dokumente u zemlji domicila, prevedeno od strane sudskog tumača
 • PIB
 • Obrazac spiska lica koja su ovlašćena za zastupanje
 • Ugovor sa poslovnom bankom sa teritorije Republike Srbije o otvaranju namenskog računa trgovanje

Potpisivanjem Ugovora o otvaranju i vođenju računa hartija od vrednosti i Ugovora o brokerskim poslovima možete da ispostavite nalog za trgovanje hartijama na Beogradskoj berzi.

 
Delatnost|Informacije izdavaoca|
Info
|O nama
© 2010 Convest a.d.