Delatnost

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

Usluga izrade ponude za preuzimanje akcija

Postupak preuzimanja akcionarskog društva putem upućivanja ponude za preuzimanje izdvajamo kao posebnu ponudu u okviru posredovanja u trgovanju hartijama od vrednosti. Organizovanje ponude za preuzimanje akcija podrazumeva ceo set usluga koje pružamo klijentima koji nameravaju da izvrše preuzimanje domaćeg akcionarskog društva. BDD Convest nudi svojim klijentima kompletnu uslugu od pripreme neophodne dokumentacije koja se podnosi Komisiji za hartije od vrednosti do saldiranja transakcije kupovine akcija ciljnog društva, kao i pratećeg izveštavanja u skladu sa Zakonom o preuzimanju akcionarskih društava. Usluge koje vršimo su sledeće:

 
Delatnost
|Informacije izdavaoca|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.