Delatnost

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

Brokerske usluge

Prodaja akcija na berzi

Ukoliko želi da proda akcije klijent se upoznaje sa pravilima poslovanja i tarifom BDD Convest-a, zatim mora da potpiše Ugovor o otvaranju i vođenju računa hartija od vrednosti i Ugovor o brokerskim poslovima na osnovu kojih mu BDD Convest otvara vlasnički račun u Centralnom registru depou i kliringu hartija od vrednosti. Drugi preduslov za trgovanje je da klijent u nekoj banci koja je član Centralnog registra depo i kliring hartija od vrednosti otvori namenski dinarski račun za prodaju akcija na koji će mu biti usmerena sredstva od prodaje akcija. Treći preduslov je da klijent da nalog za prodaju akcija. U nalogu klijent sam definiše uslove prodaje: količinu (sve ili deo akcija koje poseduje), cenu (limit-ne bih da prodam ispod određene cene ili tržišni-prihvatam bilo koju cenu koja može da se ostvari tog dana) i vreme trajanja naloga (od 1 do 90 dana, uz napomenu da je tržišni nalog automatski dnevni nalog tj. važi samo tog dana). Broker proverava da li je klijentov nalog pokriven, odnosno da li poseduje akcije koje želi da proda, a zatim unosi nalog u «Belex» elektronsku platformu za trgovanje na Beogradskoj berzi. Po izvršenju transakcije klijent poštom dobija Potvrdu o realizaciji naloga. Tri radna dana ne računajući dan trgovanja vrši se saldiranje i kliring, odnsno klijent dobija novac, a skidaju mu se hartije koje je prodao. Ukoliko želi klijent može opozvati nalog prodaje koji je dao, ukoliko isti nije realizovan na berzi.

Kupovina akcija na berzi

Ukoliko želi da kupi akcije klijent, koji nije imao predhodnih aktivnosti sa BDD Convest, upoznaje pravila poslovanja i tarifu BDD Convest-a, zatim mora da potpiše Ugovor o otvaranju i vođenju računa hartija od vrednosti i Ugovor o brokerskim poslovima na osnovu kojih mu BDD Convest otvara vlasnički račun u Centralnom registru depou i kliringu hartija od vrednosti. Drugi preduslov za trgovanje je da klijent u nekoj banci koja je član Centralnog registra depo i kliring hartija od vrednosti otvori namenski dinarski račun za kupovinu akcija i na njega uplati sredstva potrebna za pokriće naloga kupovine (količina * cena uvećane za troškove provizija). Treći preduslov je da klijent da nalog za kupovinu akcija. U nalogu klijent sam definiše uslove kupovine: količinu, cenu (limit-ne bih da platim više od određene cene ili tržišni-prihvatam bilo koju cenu koja može da se ostvari tog dana) i vreme trajanja naloga (od 1 do 90 dana, uz napomenu da je tržišni nalog automatski dnevni nalog tj. važi samo tog dana). Broker proverava pokriće klijentovog naloga za kupovinu na osnovu potvrde o stanju na namenskom računu za kupovinu akcija izdate od strane banke kod koje je klijent otvorio namesnki račun, a zatim unosi nalog u «Belex» elektronsku platformu za trgovanje na Beogradskoj berzi. Po izvršenju transakcije klijent poštom dobija Potvrdu o realizaciji naloga. Tri radna dana ne računajući dan trgovanja vrši se saldiranje i kliring, odnosno sa klijentovog računa se skida novac, a dobija hartije koje je kupio. Ukoliko želi klijent može opozvati nalog kupovine koji je dao, ukoliko isti nije realizovan na berzi.

Prodaja akcija u postupku Ponude za preuzimanje

Ponuda za preuzimanje je javna ponuda upućena svim akcionarima ciljnog društva za kupovinu svih akcija s pravom glasa uz uslove i na način određen Zakonom o preuzimanju akcionarskih društava. Tekst ponude za preuzimanje i sve eventualne njegove izmene ponuđač je dužan da dostavi svim akcionarima ciljnog društva.

Ukoliko žele da odgovore na ponudu za preuzimanje (da prodaju svoje akcije ponuđaču) klijenti sa BDD Convest potpisuju Ugovor o pružanju usluga prijema i deponovanja akcija po osnovu ponude za preuzimanje akcija, a zatim daju nalog za deponovanje akcija. Akcionari koji su dali nalog za deponovanje mogu da odustanu od prodaje i da daju nalog za povlačenje deponovanih akcija. Nalog za deponovanje ili za povlačenje deponovanih akcija akcionari mogu dati svakog radnog dana dok traje ponuda za preuzimanje.

Po isteku roka u kome važi ponuda za preuzimanje Centralni registar deponovanje i kliring hartija od vrednosti proverava da li je ponuda uspela ili ne u zavisnosti od broja akcija koje su deponovane i uslova navedenih u ponudi u pogledu deklarisane minimalne količine akcija koje se žele preuzeti.

Ukoliko je broj deponovanih akcija manji od minimalnog broja akcija koje se žele preuzeti, konstatuje se da ponuda nije uspela i Centralni registar deponovanje i kliring hartija od vrednosti vrši povraćaj akcija sa računa deponovanja na vlasničke račune klijenata koji su dali nalog za deponovanje akcija.

Ukoliko je ponuda za preuzimanje uspela vrši se kliring i saldiranje, odnosno istovremeno se vrši prenos novca sa novčanog računa ponuđača na novčane račune akcionara i prenos hartija sa računa deponovanja hartija od vrednosti na vlasnički račun hartija od vrednosti ponuđača.

 
Delatnost
|Informacije izdavaoca|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.